related article
  • 道歸天地人,應世出紅塵。 壯氣沖牛斗,英風動鬼神。
  • 昂然依竹節,抱樸世縱橫。 寫下山河美,揮飛日月明。
  • 直下重霄九,鬼驚神賜恩。 方圓承宇宙,橫豎載乾坤。
  • 最黑時光夜,深冬一盞燈。 悲心如水止,孤膽與冰朋。
  • 大雅寄無弦,撫琴唯向天。 死生皆作夢,風雨不知年。
  • 天地橫冰膽,往來懷玉琴。 高情與山嶽,浩氣付歌吟。
  • 高處不勝寒,與誰風景看。 淵明歌把酒,子建舞乘鸞。
  • 投世值凶年,青春一夢懸。 星移呵困苦,事往嘆徂遷。
  • 拔地向天生,雄姿誰與爭。 風吹揚畫作,雨打出琴聲。
  • 紅塵存億載, 都是有安排。 大法今時盛, 天門正在開。
評論