related article
  • 作茧之蚕惟自缚, 谁栽恶果谁来尝。 聪明反被聪明误, 枪手总因枪手亡。
  • 迤逦长河绕碧山, 苍波涌动意绵绵。 气蒸河面山迷雾, 青染枝头水染蓝。
  • 不同标准分层次, 突破时空向本源。 看透人生失与得, 闯通心性难和关。
  • 残渣藏小丑, 阻挡诉江潮。 不识今时务, 还随昔日妖。
  • 昨夜黯云愁,残梦伤心透。 对以真心换假情,浊世尘风陋。
  • 江家统治凭维稳,欺人打压邪行狠。 虎死剩张皮,狗狂抻作旗。
  • 曾经一手遮天幕,如今两目皆沙漠。 四面楚歌声,整宵残梦惊。
  • 迷智恶行狂,逆道良知卖。 大难来时哪里逃?“三退”前途改。
  • 半夜忽闻巨鼓鸣, 狂风啸怒未曾停。 雷生夜幕炮枪口, 闪掣新年爆竹庭。
  • 狂风忽起尘沙黯, 骤涌愁云撼地铺。 雨打楼墙浓雾滚, 烟迷前树远山无。
评论