related article
  • 世界陷迷雾, 春来连日阴。 疫情犹黯黯, 天色亦沉沉。
  • 真诚待盛隆, 普度正春风。 浸润松枝翠, 鲜明杏蕾红。
  • 高标逸韵长,天命满金黄。 雨濯千春秀,风随万里香。
  • 凌云独来去,飘逸紫衣裳。 朝夕三千岁,星辰九万霜。
  • 烟雨任生平, 何听打叶声。 生机春草韧, 高洁夏莲清。
  • 夏来春欲暮, 演进未能停。 柳叶留春住, 梨花离绪生。
  • 暂赏明春意, 红尘不是家。 国槐生小叶, 蘋树放新花。
  • 三春青叶茂, 五月白蘋开。 喜鹊登枝舞, 欢声报喜来。
  • 悠悠云朵朵, 澹澹水盈盈。 白浪随风涌, 清流与岸平。
  • 不见雨丝飞,却见街中伞。 润物也无形,地湿方明显。
评论