related article
  • 月下獨酌醉謫仙 塵隱浪酒詩百篇 御風遊仙凌大道 吟星舞墨步青煙
  • 靈眸秀顏塵外音 舞喚真言醒迷群 四海雲浪角千換 不移正念龍泉心
  • 百香天火烹 千味聖堂春 鮮湯神慧醒 熱流脈穴奔 群仙煉德藝 法光洗本真
  • 百工巧藝備 四季慈心春 策馬千里駕 馳星日月奔
  • 名利情權迷眾眼 慾潭苦鬥禍大千 千年輾轉危塵步
  • 玉輪出水雲海搖 飛鏡灑金弄元宵 熱碗明珠團圓慶 煙花射宇載夢遙
  • 暮彩天絹雲外翻 浮金浪銀海天穿 和風唱晚千舟韻 民樸神護百年安
  • 萬丈凌空縱九霄 俯觀五嶽天地奧 千載苦迴世人茫 下塵迷戲尋大道
  • 萬丈霞暉蒸雲霾 十里煙海動地開 千尺高樓聆百羽 煦風流霧望春來
  • 漂塵望盡千山雪 浪海飲茫萬江月 生生輾轉迷入迷 一朝回天躍星闕
評論