site logo: www.epochtimes.com

35字祝酒詞 道出君臣間動人故事

君臣暢所欲言 成就齊桓公霸業

作者:杜若

春秋五霸之首齊桓公(?─前643年)有一次宴請管仲鮑叔牙甯戚。這幾位大臣都是輔佐桓公稱霸的功臣。君臣喝到酒興酣暢時,齊桓公請鮑叔牙起身,為大家敬酒。

鮑叔牙的祝酒詞

鮑叔牙捧起酒杯,說了一段祝酒詞,他說:「使公毋忘出奔在於莒也,使管仲毋忘束縛而在於魯也,使甯戚毋忘其飯牛而居於車下。」意思是說,希望齊桓公不要忘記昔日逃亡至莒國的情景;希望管仲不要忘記被囚在魯國時的景況;希望甯戚不要忘記自己在車下餵牛的景象。

鮑叔牙捧起酒杯,說了一段祝酒詞,他說:「使公毋忘出奔在於莒也,使管仲毋忘束縛而在於魯也,使甯戚毋忘其飯牛而居於車下。」圖為商二里岡期 獸面紋爵。(公有領域)

齊桓公立刻離席,恭敬地對鮑叔牙禮拜,說:「如果寡人和諸位大夫都能不忘您的話,那麼齊國社稷就會倖免於敗!」

這段簡短的祝酒詞,背後有幾段動人的故事。

鮑叔牙是輔佐桓公稱霸的功臣之一。圖為鮑叔牙像。(公有領域)

齊桓公不計一箭之仇 囚徒管仲成重臣

齊桓公名小白,是姜子牙第十二代孫,春秋時齊國的第十五位國君。

齊襄公時,齊國發生內亂。管仲是公子糾(齊襄公之弟、齊桓公之兄)的師傅,保護他前往魯國;鮑叔牙是公子小白的師傅,保護他前往莒國。

襄公十二年(前686),公孫無知殺齊襄公,自立為君,次年即被齊大夫雍廩所殺。齊國一時無主,諸大夫討論重立國君。

大夫雍廩和大夫國氏、高傒等人事先通知公子小白回國即位。魯國獲悉消息,也緊急發兵護送公子糾回國,並派管仲帶兵堵截從莒國到齊國的路。

管仲看到小白的車駕,立即張弓射箭,一箭射中小白。小白順勢倒地,但他沒有受傷,因為管仲只是射中了他衣服上的帶鉤。

管仲一箭射中小白。小白順勢倒地,但他沒有受傷,因為管仲只是射中了他衣服上的帶鉤。圖為東周 玉帶鉤。(公有領域)

魯國認為小白必死無疑,於是不慌不忙地送公子糾回國,六天之後抵達齊國,卻發現公子小白已經提前趕到,成為國君,是為齊桓公。

魯國因畏懼齊桓公,因此囚禁管仲,將其押送到齊國。鮑叔牙勸諫齊桓公說:「如果君上想讓齊國成為強國,有叔牙和高傒就足矣。如果君上想成就霸業,非管仲不可。」齊桓公聽從鮑叔牙的建議,原諒了管仲,並委以重任。

齊桓公慧眼識英才 拉車餵牛者 成股肱之臣

齊桓公能成就霸業,甯戚是其中一位功臣。甯戚是衛國人,出身貧寒,身分卑微。早年,他在鄉下為人拉車餵牛。

甯戚是衛國人,出身貧寒,身分卑微。早年,他在鄉下為人拉車餵牛。圖為明 周臣《甯戚飯牛圖》。(公有領域)

齊桓公招納賢士,不重出身、不論資歷,有才皆可任用。於是甯戚來到齊都毛遂自薦。

齊桓公慧眼識英才,擢用甯戚,由他擔任司農官,負責農事。甯戚推動開墾農田,興修水利,推動漁業鹽業,減輕租賦,使齊國迅速發展,成為富裕的強國。甯戚後來成為齊桓公的股肱之臣。

在宴席上,鮑叔牙所說祝酒詞,希望齊桓公不要忘記逃亡莒國的情景,提醒他勿忘創業艱難。昔日管仲箭射桓公,被囚在魯國,幸得桓公赦免,鮑叔牙希望他勿忘來之不易的君臣之義。甯戚在鄉下,為人拉車餵牛,做著卑微的雜役之事,如今成為齊國重臣,鮑叔牙希望他不要忘記事君的初衷。

對於這段典故,《呂氏春秋》評價道:「正因為君臣可以暢所欲言,推心置腹,所以臣子可以跟他(齊桓公)一起成就霸業。」@*#

管仲,姬姓,管氏,名夷吾,字仲,諡敬,被稱為管子、管夷吾、管敬仲。圖為管仲像。(公有領域)

事據:
《史記.齊太公世家第二》卷三十二
《呂氏春秋.貴直論》卷二十三

責任編輯:李梅