related article
  • 相逢只为了前缘 何须相思煮余年 痴来怨往情丝绕 法中慧剑斩情缠
  • 这也执 那也执 执来执去都不值 红尘多少痴
  • 爱国自古苦悲愁,海角天涯逐浪流。 奸诈刁徒修鬼魅,贤良善辈沦马牛。
  • 独立天地间 万古已尘烟 神路修大法 绝尘上穹巅
  • 插柳寒食拜介神, 扫墓清明祭祖恩。 草木青青欣万物, 亲朋欢聚笑游春。
  • 走过一关又一关 回首磨难笑云烟 学法实修去私尽 神路坦荡唤众还
  • 万家灯火夜朦胧 城市归人暮色中 兴衰悲欢人间戏 皓月无言在长空
  • 日暖云白山峦秀 风轻波荡古渡头 群峰目送江河去 走过青史春与秋
  • 寒梦惊春醒,伸萌万物佳。 春风犹料峭,暖日正光华。
  • 樱曦透紫窗 满室暗盈芳 曙暖拂冰砚 诗采趁墨香
评论