related article
  • 昂然依竹節,抱樸世縱橫。 寫下山河美,揮飛日月明。
  • 直下重霄九,鬼驚神賜恩。 方圓承宇宙,橫豎載乾坤。
  • 最黑時光夜,深冬一盞燈。 悲心如水止,孤膽與冰朋。
  • 懷望雲山邈,奈何無作行。 紅塵失瞢暗,碧落向光明。
  • 大雅寄無弦,撫琴唯向天。 死生皆作夢,風雨不知年。
  • 初春寒未退, 卻感暮春行。 梨綻千山白, 絮飛滿宇輕。
  • 高處不勝寒,與誰風景看。 淵明歌把酒,子建舞乘鸞。
  • 投世值凶年,青春一夢懸。 星移呵困苦,事往嘆徂遷。
  • 紅塵存億載, 都是有安排。 大法今時盛, 天門正在開。
  • 惡歲入荒蠻,少時多戚顏。 鄉心失塵海,客路對燕山。
評論