related article
  • 大命擔肩,雄主橫空,一奠蒼黃。 歎青春萬里,兵征天下;神功千古,事應穹蒼。
  • 萬里江山,幾回干戈,多少英雄。 看三分天下,芳流中土;百年功業,光耀長空。
  • 畫卷飛揚,山河悲愴,誰識英雄! 歎辱身胯下,縱橫無地;抱懷天遠,劍戟橫空。
  • 生來只為奏徽音,除卻嶧陽不發林。 鶴唳高山何處見,鳳歌空谷幾時臨。
  • 中原血色惡風欺,斜日殘江一抹西。 人影往來時黑暗,鬼聲遐邇世沉迷。
  • 佛心如鐵少離家,千里雲山住九華。 誓出金光照蒼宇,敢將塵路付黃沙。
  • 神州大戲臺,千古為誰開。 韓信忍揮血,嶽飛忠抱懷。 謫仙詩暢酒,奇丐義縈齋。
  • 長劍風霜,健筆雲霞,拔地指天。 縱龍圖掣電,戎戈萬里;鳳文白雪,詩賦千年。
  • 秋涼何處來,每至引悲懷。 孤響星辰遠,獨行天地挨。
  • 仗劍披風,揮翰吸江,放浪山川。 賦鵬遊宇宙,青雲九萬;愁生天地,白髮三千。
評論